MENÚ


25 anys de "Los hechos en el Derecho"

Marina Gascón, la nostra jurista referent. ONLINE

Fa 25 anys es va publicar “Los hechos en el Derecho”, llibre de la Dra. Marina Gascón Abellán, que va oferir un dels primers panorames sistemàtics de la teoria general de la prova, des d'una perspectiva epistemològica. Diu així el text de presentació del llibre:

"El judici sobre els fets ha pertangut durant molt de temps, ja sigui dins l'àmbit de qüestions jurídiques no problemàtiques, ja sigui a una «zona de penombra» on regna l'arbitri judicial. Prova d'això és la inclinació forense a atribuir a la decisió probatòria una naturalesa demostrativa o a considerar pura i simplement que està basada en una íntima i intransferible convicció, en una espècie de quid inefable, de pressentiment no exteriorizable ni controlable. Fins i tot la teoria de l'argumentació jurídica que tan important desenvolupament ha experimentat en els últims anys s'ha centrat en els problemes d'interpretació de les normes, però ha dedicat una escassa atenció a la prova. Aquest llibre pretén ser una contribució a l'anàlisi d'aquesta part tantes vegades oblidada del raonament judicial, tenint en compte els esquemes propis de l'epistemologia general. L'estudi ressalta dos trets essencials del coneixement judicial de fets que influeixen en la qualitat del resultat aconseguit: la seva naturalesa inductiva i el seu caràcter institucionalitzat. El primer posa de manifest que els resultats probatoris no són infal·libles sinó (només) probables. El segon, que la prova es desenvolupa en un marc institucional de regles (processals) que substitueixen els criteris propis de la lliure adquisició de coneixement per altres autoritzats jurídicament; el que, amb freqüència, contribueix també a rebaixar la qualitat del coneixement aconseguit. De tot això deriven importants conseqüències per a un model judicial de prova; si la prova no produeix resultats infal·libles, han d'introduir-se totes les garanties possibles per a aconseguir una major fiabilitat en la declaració d'aquests, i en el seu cas, facilitar la seva eventual revisió. Tot això desemboca, enfront del que havia estat la tradició, en una nova exigència de motivació".

25 anys després, les coses han canviat molt i l'estudi del raonament probatori s'ha difós, la literatura en castellà és ja bastant àmplia i sòlida, i la jurisprudència dels nostres Tribunals ha començat a recepcionar les idees sobre aquest tema. El llibre de Marina Gascón va tenir perquè això sigui així un paper fonamental i és avui encara bibliografia imprescindible per a qui vulgui estudiar teoria de la prova. Per això, amb aquest congrés volem celebrar aquests 25 anys, agraint a l'autora pel seu treball de llavors i pel qual ha continuat realitzant fins avui. 

Vegeu aquí el fons que la Bibioteca de la Universitat de Girona ha compilat sobre prova i raonament probatori en motiu del Congrés Mundial sobre Raonament Probatori

Coorganitzat amb la

Inscripcions online

Dades de l'assistent

Voleu subscriure-us a la newsletter mensual de la Càtedra de Cultura Jurídica?

Sí, accepto subscriure'm
Ja estic subscrit/a
Prefereixo no subscriure'm