MENÚ
Amb l’interès de generar un focus de pensament i formació compartits en tot el món iberoamericà estem impulsant el programa de Coordinació de Capacitació i Extensió Acadèmica (CCEA).

Aquest programa està orientat a oferir capacitació jurídica i política en diferents formats. La CCEA està pensada com a una eina per organitzar cursos d’especialització, seminaris, etc. amb alta qualitat i una gran adaptabilitat a les necessitats formatives d’empreses i institucions com a senya d’identitat.
En aquest programa, la Càtedra opera com a centre de coordinació per cobrir les més diverses necessitats de capacitació que puguin sorgir en el marc de les intenses relacions entre la càtedra i els seus diversos partners a Iberoamèrica.
La flexibilitat és de gran importància en el marc del programa de CCEA. Per garantir-la, la Càtedra de Cultura Jurídica no preestableix la temàtica dels cursos, sinó que espera sorgeixi de les necessitats concretes dels seus destinataris, tampoc fixa el cos d’acadèmics per portar-la a terme, sinó que, en funció de les temàtiques i del públic al que estan destinades les accions, dissenya un equip de treball amb els col•laboradors més idonis per garantir la màxima qualitat de la formació oferta. Per últim, per facilitar l’adaptabilitat a les diverses necessitats, tampoc prefixa un format per a les activitats del CCEA, les quals engloben cursos de capacitació, jornades, conferències, seminaris, grups de discussió, etc.


És per això que el nostre centre compta amb una sèrie d'avantatges:
 

  • Diversitat d’interessos representats en els seus investigadors, que involucren diverses àrees del Dret i la Ciència.
  • Diversitat d’investigadors i col•laboradors en diverses àrees del Dret, tan d’universitats europees com d’universitats americanes.
  • Reconeguda excel•lència dels seus investigadors i col•laboradors.
  • L’aval acadèmic de la Universitat de Girona a efectes de titulació i certificats.
  • Provada capacitat de gestió i organització, derivada del desenvolupament de diversos projectes internacionals.